Tents Caravans

Cwm Cadnant Valley

Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF

Ffôn: +44 1286 673196 - Facs: +44 1286 675941.
Cyfeirnod grid SH 487 628

AA 2 Pennant rating  Caravans on Site (2) Bwrdd Croeso Cymru 3 seren

Cyffyrddiad am Gwm Cadnant

English pages

Baner Owain Glyndwr Nwy, Launderette, maes gan gynnwys man cghwarae plant, Ffon, Cawodden, Ci, Ceir archfarchnad fechan sy'n gwerthu diodydd cadarn 200 metrf Baner Owain Glyndwr

Rydych chi wedi dewis ymweld â Gwynedd, ardal fwyaf gogledd-orllewinol Cymru. Mae ardal Caernarfon yn cynnig rhywbeth i bawb, golygfeydd prydferth, digonedd o hanes a diwylliant, traethau dilychwin, cyfleusterau chwaraeon, cerdded, mynyddoedd, pysgota, merlota. Yn wir, dyma fan cychwyn gwych ar gyfer crwydro i bob cyfeiriad, mewn lleoliad delfrydol rhwng Ynys Môn (cewch chi fynd am ddiwrnod i Iwerddon o'r ynys) a gogoniant Eryri.

Yma ym Maes Carafanau a Gwersylla Cwm Cadnant, credwn y gallwn gynnig lle aros cyfleus tra byddwch yn darganfod rhai o fannau mwyaf hynod a hanesyddol Cymru.

Parc teulu yw Cwm Cadnant, yng nghanol dyffryn bach yr Afon Cadnant, nant sy'n llifo'n dawel ac a oedd unwaith yn bwydo ffos y castell ysblennydd gerllaw yng Nghaernarfon. Yma cewch hafan dawel o fewn taith deg munud ar droed i ganol tref Caernarfon.

Mae coed aeddfed yn cysgodi'r parc sydd tua 4½ erw o faint. Y mae 35 llain ar gyfer carafanau teithio, pob un ar deras gan gynnwys 5 llawr caled. Mae pwyntiau cyswllt trydan ar y mwyafrif o'r lleiniau. Ceir 24 llain ar gyfer pebyll ar y ddwy ochr i'r nant. Ceir ardal bwrpasol ar gyfer heicwyr a beicwyr gyda 9 llain ym mhen uchaf y maes. Mae cyfleusterau da iawn ar y maes gan gynnwys man chwarae plant, launderette, cyfleusterau golchi llestri cysgodol a lle barbeciw. Mae'r toiledau'n cynnwys peiriannau sychu gwallt, cawadau, pwyntiau eillio a digonedd o ddwr poeth.

Yn y dderbynfa ceir amrywiaeth mawr o wybodaeth am yr ardal leol i dwristiaid. Gellwch brynu Nwy Calor a nwy Gwersylla. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth rhewi paciau rhew. Ceir ffôn yn y dderbynfa.

Rydym yn cydnabod y gall rhai pobl fod o dan anfantais mynediad oherwydd natur y safle a'r cyfleusterau presennol. Bydd y rheolwyr a'r staff yn cydweithio gydag unigolion a'u cymorthyddion ble mae hyn yn ymarferol er mwyn lleihau anhwylustod. Os ydych yn teimlo fod gennych anabledd a all achosi problemau pan yn aros yn Cwm Cadnant, mae croeso i chwi gysylltu âni i drafod newidiadau posibl.

Er mwyn lles yr holl ymwelwyr, rydym yn cau'r bar diogelwch rhwng 11.00 p.m. a 7.00 a.m. Gellwch drefnu ymlaen llaw os ydych am ymadael yn gynnar i fynd ar daith diwrnod i Iwerddon neu rywle arall.

Er mwyn eich diogelwch chi, mae'r perchnogion yn byw ar y safle ac ar gael trwy'r amser.

Ceir archfarchnad fechan sy'n gwerthu diodydd cadarn 200 metr o'r maes gwersylla ac mae ar agor o'r bore cynnar tan yr hwyr bob dydd. Ceir dwy archfarchnad fawr o fewn deg munud i'r safle yn ogystal â chyfleusterau arferol tref fach hy tai bwyta, tafarnau, caffis, banciau, swyddfa post, pryd ar glud ac yn y blaen.

Lleolir Canolfan Hamdden Arfon tua 1km i ffwrdd ar hyd Ffordd Bethel. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys neuadd chwaraeon, pyllau nofio, ystafell ffitrwydd, sboncen a thenis dan do ac yn yr awyr agored. Gellwch logi offer. Maen nhw hefyd yn gwerthu byrbrydau oer a phoeth.

©2003-2014, am Stephan Bird.